Algemeen

Wij vinden het altijd leuk om iets van jullie te horen, maar voordat jouw tekst wordt gepubliceerd kan Plan-Point deze op taal- en stijlfouten redigeren. Plan-Point bepaalt uiteindelijk of een tekst wel of niet wordt gepubliceerd.

Privacy

Wij beschermen alle gegevens zeer zorgvuldig en zullen gegevens nooit aan een derde partij beschikbaar stellen. Tevens onthouden wij ons van het zogenaamde “spammen”.

Aansprakelijkheid

De redactie van deze site besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie. Plan-Point kan echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website of in de nieuwsbrief verstrekt wordt: gebruik van enige informatie verkregen middels deze website of nieuwsbrief gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien de redactie opmerkzaam wordt gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel mogelijk te verbeteren.

Bovendien aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.

Alle rechten voorbehouden

Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of vermeerderd worden door middel van druk, print, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plan-Point.

Homeplanner, De Organizing agenda en de De Organizing Agendavulling
Copyright Ā© 2020, Broekman, alle rechten voorbehouden. Dit concept is auteursrechtelijk beschermd en gedeponeerd bij Ideesafe onder nr. A010119001-01. Geheel of gedeeltelijk misbruik zal strafrechtelijk worden vervolgd.